กฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ
กฎ/ระเบียบ/ประกาศกระทรวง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย
ระเบียบ/ข้อบังคับ(ฉบับรวม)
 
 ประกาศมหาวิทยาลัย
   
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การยืมเงินซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศมหาวิทยาลัยร่าชภัฏนครปฐม เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๓
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ พ.ศ. ๒๕๕๓
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากกองทุนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของบุคลากรตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง นโยบายการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายและแบบผ่านอุปกรณ์เคเบิ้ลโมเด็ม
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง นโยบายด้านระบบสารสนเทศและการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๔
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๔
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
แนวปฏิบัติในการจัดทำโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ขั้นตอนและแนวทางพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากร
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รายละเอียดและค่าภาระงานทางวิชาการ
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit)
  ดำเนินการโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
   
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center)
  ดำเนินการโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
   
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence)
  ดำเนินการโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
   
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งกลุ่มวิจัย (Research Group)
  ดำเนินการโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด พ.ศ. ๒๕๕๒
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
  ดำเนินการโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผู้เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง และผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการหรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักงานผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๐
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณี ตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อกำหนดให้มีตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง กำหนดขั้นตอนการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๑
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก การประเมินค่างาน ผลการปฏิบัติงานและคุณภาพงาน คุณลักษณะของบุคคลพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นและระดับกลาง พ.ศ. ๒๕๕๐
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก การประเมินค่างาน ผลการปฏิบัติงาน คุณลักษณะและสมรรถนะของบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐
  ดำเนินการโดย : งานประชุมและพิธีการ
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
การขยายเวลาให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักเรียนภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
  ดำเนินการโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
   
การขยายเวลาให้การอุดทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารถพิเศษ
  ดำเนินการโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
   
การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาคปกติที่มีความสามารพิเศษ
  ดำเนินการโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (แผนผังโครงสร้าง)
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (สำเนา)
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๔๙
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย พ.ศ. ๒๕๔๘ (สำเนา)
  ดำเนินการโดย : Webmaster

Copyright (c) NPRU 2005. All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3426-1021 โทรสาร .0-3426-1048 E-mail : rajabhat@npru.ac.th
Webmaster E-mail : webnpru@npru.ac.th