กฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ
กฎ/ระเบียบ/ประกาศกระทรวง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย
ระเบียบ/ข้อบังคับ(ฉบับรวม)
 
 กฎ/ระเบียบ/ประกาศกระทรวง
   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 2555
  ดำเนินการโดย : อ.เสวี เหลือบุญชู
   
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555
  ดำเนินการโดย : อ.เสวี เหลือบุญชู
   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับ5)
  ดำเนินการโดย : อ.เสวี เหลือบุญชู
   
ประกาศ กพอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2554
  ดำเนินการโดย : อ.เสวี เหลือบุญชู
   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  ดำเนินการโดย : อ.เสวี เหลือบุญชู
   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ดำเนินการโดย : อ.เสวี เหลือบุญชู
   
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าตอบแทนการปกิบัติงานนนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. ๒๕๔๙ (สำเนา)
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (สำเนา)
  ดำเนินการโดย : Webmaster
   
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง(มหาวิทยาลัยราชภัฏ)
  ดำเนินการโดย : Webmaster

Copyright (c) NPRU 2005. All Rights Reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3426-1021 โทรสาร .0-3426-1048 E-mail : rajabhat@npru.ac.th
Webmaster E-mail : webnpru@npru.ac.th